راهنمای پیگیری پرونده قضایی با کد ملی و دریافت رمز پرونده

سامانه خدمات قضایی یا عدل ایران ، سایت رسمی خدمات قوه قضاییه است که در آن دسترسی های مورد نظر به سامانه ابلاغ ثنا و سامانه های پیگیری پرونده قضایی برای اشخاص و وکلا قرار داده شده است.

راهنمای پیگیری الکترونیکی وضعیت پرونده قضایی - مرکز امور

در هر پرونده قضایی، به تمامی اشخاص ذی سمت و مرتبط آن پرونده رمزی ۵ رقمی با عنوان رمز شخصی تخصیص داده می شود. پس از ارجاع پرونده به شعبه، در صورتی که شماره فرد در پرونده موجود باشد، رمز به خواهان

آموزش ثبت نام و روند سامانه پیگیری پرونده قضایی از طریق

پیگیری پرونده های قضایی از طریق اینترنت تعداد مراجعات مردم را نسبت به قبل کاهش داده است. امروز در انزل وب قصد داریم نحوه ثبت نام در سامانه ثنا و نحوه پیگیری پرونده های قضایی با شماره شانزده