بانک سپه-نرخنامه سود علي الحساب سپرده هاي سال جاري

- به استناد نامه شماره 93/76335 مورخ 1393/3/24 بانک مرکزی ج.ا.ا.، مبنی بر ممنوعیت بانکها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه سپرده پذیری با سررسید بیشتر از یک سال، افتتاح حساب برای کلیه سپرده های عادی و